ด่วนที่สุด การแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์”นักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวม

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า รัฐบาลได้มอบนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดการแข่งขัน “สพฐ. เกมส์”ในระดับเขต/จังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2561 เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยกำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาพิเศษและเรียนรวมทุกสังกัดในการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงให้สถานศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” การศึกษาพิเศษประจำปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตส่งไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด กีฬาละ 1 ทีม ซึ่งทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดไปแข่งระดับภาคต่อไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย

IMG

IMG

IMG_0001

 

ติดต่อเรา