แจกคู่มือปฏิบัติงาน พสน.

ขอเชิญรับคู่มือปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

ติดต่อเรา