นิเทศติดตามฯ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนบ้านท่าตาสี

 

นายบรรจบ  สมอาษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  และคณะครู

ต้อนรับ ศน. ทิพย์วรรณ  สุวรรณ

เพื่อติดตามนิเทศฯ และประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 

ขอขอบคุณ ท่าน ศน.  ค่ะ/ครับ  ที่ร่วมรับฟังปัญหาและช่วยแนะนำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ต่อไป   ขอขอบคุณค่ะ/ครับ

 

ติดต่อเรา