ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป

ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้จัดทำห้องตรวจสุขภาพโดยเฉพาะ เพื่อบริการให้กับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพประจำปี สามารถไปตรวจสุขภาพได้และสามารถเบิกจ่ายได้ ตามกระทรวงการคลังกำหนดไว้ เอกสารตามแนบ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ติดต่อเรา