จัดส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2561

ตามหนังสือที่อ้างอิง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงานจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

-หนังสือนำ  

-เอกสารแนบ

ติดต่อเรา