ร.ร.บ้านท่าตาสี สอบ Pretest O-NET

  ทดสอบ Pretest O-NET ปีการศึกษา 2561

 ณ  สนามสอบ โรงเรียนบ้านท่าตาสี

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561