คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ

แจ้งโรงเรียนขอรับคู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (มีประมาณ 70 เล่ม) ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หรือดาวน์โหลดได้ที่

https://sites.google.com/sk1edu.go.th/laorka/my-cloud

ติดต่อเรา