โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2562 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2562 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม งบประมาณเกิน 500,000 บาท ให้มารับรูปแบบรายละเอียดรายการพร้อมฟังประชุมชี้แจงในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมเบญจมาศ
ตามรายชื่อดังนี้
1. บ้านเขาตาง้อก
2. บ้านคลองอุดม
3. อนุบาลคลองหาดสาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ
4. บ้านเหล่ากกโก
5. บ้านวังทอง
6. บ้านทัพหลวง
7. บ้านคลองเจริญ
8. บ้านหนองแก
9. บ้านวังรี
10. บ้านคลองหาด
11. บ้านคลองน้ำใส
12. บ้านเนินสายฝน
13. ชุมชนบ้านตาหลังใน
14. อนุบาลวังสมบูรณ์
15. บ้านชุมทอง
16. บ้านโคกน้อย
17. บ้านท่าผักชี

ทั้งนี้ โรงเรียนที่จะทำในระบบ e-GP ให้นำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วงมาด้วยค่ะ

ติดต่อ สพป.สก.1