==ด่วนที่สุด == แจ้งโรงเรียนบ้านท่าผักชี/บ้านโคกน้อย/บ้านคลองเจริญสุข

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าผักชี / บ้านโคกน้อย / บ้านคลองเจริญสุข

ด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว จะจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนเพียงหลวง ๑๗ (บ้านแสง์) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

จึงขอความร่วมมือท่านพิจารณาส่งครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากผู้จัดการประชุม  ทั้งนี้  ขอให้ครูผู้ที่เข้าร่วมการประชุม กรอกข้อมูลในแบบตอบรับ ที่ลิงค์ https://goo.gl/2qHsm7 ภายในวันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น.) เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม ส่งให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้วต่อไป

รายละเอียดดังเอกสารแนบ >>>หนังสือนำส่งกำหนดการประชุม / รายชื่อโรงเรียน

ติดต่อเรา