โรคมือเท้าปากระบาดแล้ว…

 

โรคมือเท้าปาก เจอ 5 คน “

โรงเรียนบ้านลุงพลูเฝ้าระวังเด็กอย่างใกล้ชิด

เมื่อตรวจพบแล้ว  ผอ.บุญส่ง แสงเทพ  คณะครู   นักเรียน  

  รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านลุงพลุ  และชุมชนใกล้เคียง

      ร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

************

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

***********  

 

ติดต่อ สพป.สก.1