แจ้งรายละเอียดการแข่งขัน ” Web Editor ” ระดับชั้น ป.4 -6 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 2561

แจ้งรายละเอียดการแข่งขัน ” Web Editor ” ระดับชั้น ป.4 -6 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 2561

  1. เกณฑ์การแข่งขัน ใช้เกณฑ์ตามประกาศโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 (เกณฑ์เดียวกันกับ สพฐ.)
  2. วัน เวลา และสถานที่ ดูตามประกาศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
  3. หัวข้อในการจัดทำ Web Editor จะจับฉลากในวันแข่งขัน
  4. ข้อมูลทั้งหมดคณะกรรมการจะจัดเตรียมให้ในวันแข่งขัน
  5. ไม่มีคณะกรรมการท่านใดส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน เพราะฉะนั้นไม่มีโรงเรียนใดรู้หัวข้อก่อนการแข่งขัน
  6. กำหนดให้ทีมที่เข้าแข่งขันทุกทีมต้องสามารถ FTP เว็บไซต์ที่จัดทำ ไปที่เครื่อง SERVER ที่จัดเตรียมไว้ให้ได้

ข้อกำหนดนี้ : เพื่อความเสมอภาคและพัฒนาฝีมือของนักเรียนให้สามารถไปแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ (เป็นไปตามเกณฑ์ที่ประกาศ)

– คณะกรรรการตัดสิน Web Editor –

ติดต่อ สพป.สก.1