ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 และม.1-ม.3 คือหัวข้อ “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม”

ติดต่อเรา