เรียนธรรมมะ กับ พระครู หัวข้อ “ศีลห้า พาห่างไกลยาเสพติด”

เรียนธรรมมะ กับ พระครู

โรงเรียนบ้านเทศมงคล ได้นิมนต์พระครูณรงค์  อคฺคสีโล
มาให้ความรู้กับนักเรียน ในหัวข้อ “ศีลห้า พาห่างไกลยาเสพติด”

01

โดยพระครู ณรงค์  อคฺคสีโล
ได้บรรยายธรรมะให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเทศมงคล
เพื่อให้ธรรมะเป็นเกราะคุ้มกันชีวิต
ให้นักเรียนมีศีล สติ สมาธิ และปัญญา นำพาชีวิตห่างไกลยาเสพติด

IMG_7398 IMG_7390

IMG_7394 IMG_7395 IMG_7392 IMG_7401 IMG_7403

ติดต่อเรา