แจ้ง 15 โรงเรียนให้มารับสื่อ 60 พรรษา รอบ1-2 ภายในวันที่ 12 ต.ค 61

1.โรงเรียนทุ่งพลวง

2.โรงเรียนธรรมยานประยุต

3.โรงเรียนคลองบุหรี่

4.โรงเรียนบ้านหนองไทร

5.โรงเรียนบ้านหนองข่า

6.โรงเรียนบ้านวังปืน

7.โรงเรียนบ้านสี่แยก

8.โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี

9.โรงเรียนวังศรีทอง

10.โรงเรียนเขตสิงโต

11.โรงเรียนบ้านเขามะกา

12.โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

13.โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

14.โรงเรียนบ้านวับมะนาว

15.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

ติดต่อเรา