โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ โดยนายประวิทย์ สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางยุพิน หลวงสอน ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาบุคลากร นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านน้ำตกพริ้ว จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรครูผู้สอน และนำความรู้จากการศึกษาดูงาน แนวทางการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านน้ำตกพริ้ว มาปรับใช้และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งพระ และนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

ติดต่อเรา