แจ้งโรงเรียนรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค แบบ4,5ไตรมาสที่ 4(กลุ่มตรวจสอบภายใน)

กลุ่มตรวจสอบภายในแจ้งโรงเรียนรายงานการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค แบบ4,5ไตรมาสที่ 4 ภายใน 10 ตุลาคม 2561 ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว1582 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

scan0012

ติดต่อเรา