แบบสำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียน นักศึกษา

ขอความร่วมมือโรงเรียนดำเนินการดังนี้

๑. กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษาฯ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ ส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ทาง E-mail : [email protected] หรือ โทรสาร ๐ ๓๗๕๕ ๐๒๔๔ ภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑  คลิกเพื่อโหลดแบบสำรวจฯ

๒. ขอให้โรงเรียนเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ Cloud Computing ได้ที่ https://goo.gl/RqXnZ7  เพื่อเป็นข้อมูลในภาพรวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ต่อไป

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา