การส่งเอกสารเบิกและล้างหนี้ค่าเดินทางไปอบรมโครงการพัฒนาครู

เเจ้งคุณครูทุกท่านที่ไปอบรมโครงการพัฒนาครูที่สำรองจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อนให้ส่งเบิกภายใน วันที่ 24 กันยายน 2561 เนื่องจากสิ้นปีงประมาณ หากไม่ส่งตามกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปอบรมครั้งนี้ 

และคุณครูท่านใดที่ยังไม่ส่งเอกสารล้างหนี้ เงินยืมขอให้รีบดำเนินการ หากมีเงินเหลือคืนจะได้นำไปส่งคลังทันภายในปีงบประมาณ

ติดต่อเรา