สพป.สก เขต 1 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในฯ(ประเมินตนเอง) เรียบร้อยแล้ว แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการดังแนบ

prapi

 111111223

13123

 

ติดต่อเรา