โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.สระแก้ว

โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดสระแก้ว ขอส่งแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนชุดของขวัญส่งความส่ง

ตามลิงค์ที่ส่งมาให้นี้ และขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนภาคี ภายใต้โครงการฯ กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม

โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส บ้านหนองเตียน บ้านหนองขี้เห็น สามัคคีประชาสรรค์ บ้านคลองหมากนัด

บ้านบะขมิ้น วนาสงเคราะห์ บ้านเขามะกา บ้านศาลาลำดวน บ้านด่าน

https://goo.gl/forms/PnhESKPPRixHmNwT2

ติดต่อเรา