การประชุมเชิงปฏิบัิตการเวทคณิต

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ดาวน์โหลดเอกสารเวทคณิต จาก Remote Drive กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  หรือจาก Link ที่แชร์ผ่าน Cloud ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ  หรือจากไลน์กลุ่ม O-NET เขต 1 เพื่อนำมาประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิื์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน วันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. 

ติดต่อเรา