ประกวดผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การดำเนินงานจุดเน้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปี 2561 รอบคัดเลือก

ด้วยจุดเน้น ทักษะการคิดสร้างสรรค์ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือกมี 5 ท่านดังนี้

1.นายวราวิชญ์ สุขวรเวท ร.ร.บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

2.นางชาญานัท รักศิลป์ ร.ร.บ้านใหม่ถาวร

3.นางปรมพร สุวรรณรัมย์ ร.ร.บ้านทุงหินโคน

4.นางสาว กาญจนา สมนึก ร.ร.บ้านคลองน้ำใส

5.นางสาวสุนีย์ สุภารัตน์ ร.ร.บ้านคลองทราย

ให้ทั้ง 5 ท่านมาจัดนิทรรศการและนำเสนอด้วยวาจาในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.-16.00น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา