ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเหลือจ่ายให้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคเหลือจ่ายให้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  ขอให้โรงเรียนตามบัญชีรายชื่อส่งใบแจ้งหนี้ขอเบิกเงิน ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 เพื่อให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายต่อไป เอกสารดังแนบ

scan0009

 

ติดต่อเรา