การรายงานข้อมูลยาเสพติดในระบบ catas

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนในสังกัดทุแห่งบันทึกข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (catas) นั้น

ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อดังแนบมาพร้อมนี้ รายงานข้อมูลในระบบ catas ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ให้ครบทุกแห่ง หากมีปัญหาการกรอกในระบบ ให้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ คุณลออ แก้วศรี 0869854594

รายชื่อโรงเรียน 001

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา