การรายงานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตามที่ ศธจ.สระแก้ว ประชุมเรื่องยาเสพติด เมื่อวันที่ 8 กย. ให้ รร.รายงานผลการดำเนินงาน ในระบบ NISPA นั้น ขอเรียนว่า ในปีงบประมาณ 2561 สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้ดำเนินการรายงานให้กับ รร.ในสังกัดครบทุกแห่งแล้ว ในส่วนของ CATAS รร.จะต้องรายงานเอง ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. รร.ยังไม่รายงาน 55 แห่ง 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา