สพป.สระแก้ว เขต ๑ พัฒนาศักยภาพครู

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน”เพศศึกษารอบด้าน”  สพป.สระแก้ว เขต ๑ ตระหนักถึงปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควร ของเด็กและเยาวชน จึงต้องพัฒนาครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเป็นการให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองให้เกิดสุขภาวะทางเพศที่ดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และรอบด้านโดยเน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ปลูกฝังความเชื่อ เจตคติที่ดี และมีทักษะที่จำเป็นต่อการตัดสินใจดำเนินชีวิตที่งดงาม เหมาะสมกับประเพณีอันดีงามของไทย ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

page1 page2 page3 page4 page5 page6 page7

ติดต่อเรา