คณะกรรมการติดตามจุดเน้นภาษาอังกฤษ

วันที่ 3 กันยายน 2561 คณะกรรมการติดตามจุดเน้นการเรียนภาาาอังกฤษนำโดยท่านผอ.ประสาร พรหมณา ศน.นิธิวดี ป่าหวาย และคณะ เข้านิเทศติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ถนอมจิตร พอใจ  รายงาน

ติดต่อเรา