ให้สถานศึกษาส่งแบบตอบรับผ่านระบบ Google form ภายในวันพุธ ที่ 5กันยายน 2561

แจ้ง 5 โรงเรียนดังต่อไปนี้ (ด่วนที่สุด) กรุณากรอกแบบตอบรับผ่านระบบgoogle from (รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย) ภายในวันพุธที่ 5 กันยายน 2561

1.โรงเรียนบ้านกิโลสาม

2.โรงเรียนบ้านหนองไทร

3.โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง

4.โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ 179

5.โรงเรียนบ้าท่าตาสี

ติดต่อเรา