แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมเรื่องการพัฒนา 6 กิจกรรมหลัก บูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยลงสู่ห้องเรียน

อ้างอิงหนังสือเลขที่ ศธ 04153/ว2408 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 จากเดิมแจ้งประชุมวันที่ 14 กันยายน 2561 ขอเลื่อนเป็นวันที่ 13 กันยายน 2561 เนื่องจากวันที่ 14 สิงหาคม มีคุณครูบางท่านต้องไปอบรมคูปองค่ะ

ส่วนเวลาและกำหนดการคงเดิมค่ะ

   ศน.รองรัตน์ ศิริ

ติดต่อเรา