การกรอกข้อมูลในระบบการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน  ทุกสังกัดที่เข้าร่วมการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนในการจัดสอบ O-NET ก่อนระบบปิดอีกครั้ง ส่วนโรงเรียนใดที่ยังไม่ดำเนินการกรอกข้อมูลให้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2561 (ระบบปิด)

ติดต่อเรา