การประชุมชี้แจงการดำเนินงานรับจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์ (DLTV) ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ โดยนางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัย เป็นวิทยากรการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการรับจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ และการรับจัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา