เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการโรงเรียนสุจริต(กิจกรรมบริษัทสร้างการดี)

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนสุจริต (กิจกรรมบริษัทสร้างการดี) ให้แก่โรงเรียนสุจริตเครือข่าย ร้อยละ 20 จำนวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 2,000 บาท ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 1380 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 น้น ขอให้โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 20 % เร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561 (สามารถดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสุจริต http://web.uprightschool.net/ เมนูดาวน์โหลด เอกสาร/คู่มือ)

ติดต่อเรา