โรงเรียนบ้านท่าแยกให้การต้อนรับ ดร.มีชัย วีระไวทยะ (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น ผอ.นริศ สุ่นศรีเมือง คณะครูนักเรียนและกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าแยกให้การต้อนรับ ดร.มีชัย วีระไวทยะ (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาและขจัดความยากจนโดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง  School-Based Integrated (SCHOOL – BIRD) โรงเรียนบ้านท่าแยกchocho2cho3

ติดต่อ สพป.สก.1