ค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร แก่ข้าราชการในสังกัด

เรียน       ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และผู้รับบำนาญ

ตามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้ให้บริการจ่ายเงินสด (เงินทดรองราชการ) ค่าสวัสดิการรักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร แก่ข้าราชการในสังกัด ทุกวันพุธของสัปดาห์ นั้น เนื่องจากขณะนี้ ใกล้สินปีงบประมาณ 2561 ต้องรวบรวมเงินทดรองราชการกลับคืนคลัง จึงของดจ่ายเงินสด (เงินทดรองราชการ) 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป และจะเปิดบริการจ่ายในเดือนตุลาคม  2561 ต่อไป

 

ติดต่อเรา