โครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน จิตอาสาพัฒนาวัด และอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันยาเสพติด ตำบลท่าเกษม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 สภาเด็กและเยาวชนตำบลท่าเกษม จัดโครงการส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของชุมชน ตำบลท่าเกษม ประจำปี 2561 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด และโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันปัญหายาเสพติด โดยมีนักเรียนแกนนำของโรงเรียนบ้านทุ่งพระจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด การป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อีกทั้งมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม โดยมีนายสิทธิชัย ประทีปแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกษม เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งพระ ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา