แบบทดสอบการอ่าน การเขียน การรู้เรื่องการอ่าน (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑)

แบบทดสอบการอ่าน การเขียน ชั้น ป.๑-๖ (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑)

https://drive.google.com/open?id=13oh4Wh3tLEBe0RGu-zHv2ziGK476kI3d

แบบทดสอบการรู้เรื่องการอ่าน PISA  ชั้น ม.1-3 (เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑)

https://drive.google.com/open?id=16HExECWiX4WVl4vPWtplr06w6Cv80lZL

 

 

ติดต่อเรา