ปรองดอง สมานฉันท์ ร่วมใจกัน สร้างชาติไทย

9999

วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557

เจ้าหน้าที่ตำรวจ  อ.วังน้ำเย็น  นำโดย  สารวัตร  หนุ่ม

ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักใคร่กลมเกลียวกันของคนในชาติ

ต้องเริ่มจากที่โรงเรียนก่อน  เราสามารถช่วยชาติได้โดยการ

ไม่ทะเลาะกันในโรงเรียนและให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

โทษและภัยที่มันทำร้ายชาติไทย

1 2 3 4 5

ติดต่อ สพป.สก.1