การแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับอำเภอ ประจำปี2561

รายละเอียดตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว 2274 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 

เอกสารแนบ >>> หนังสือนำ / คำสั่งแต่งตั้ง ระดับเขต , ระดับอำเภอ / มาตรการในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน

ติดต่อเรา