พิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ

9999

วันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557

คณะผู้กำกับและลูกเสือ-เนตรนารี  ได้ร่วมกันเดินสวนสนาม  เพื่อระลึกถึงวันสถาปนาลูกเสือไทย  และได้บำเพ็ญประโยชน์  ต่อชุมชนและวัดของเรา

1 2 3 4 5

ติดต่อเรา