เรียนเชิญร่วมงาน “ วิทยาศาสตร์น่ารู้มุ่งสู่เทคโนโลยี ๔.o ”

เรียนเชิญร่วมงาน “ วิทยาศาสตร์น่ารู้มุ่งสู่เทคโนโลยี ๔.o 

ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว กำหนดการจัดงาน “ วิทยาศาสตร์น่ารู้ มุ่งสู่เทคโนโลยี ๔.o ” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมเจตคติที่ดีและทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖1

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ขอเรียนเชิญท่าน ครูผู้สอนปฐมวัย และนักเรียน จ านวน ๕ คน เข้าเยี่ยมชมงาน “ วิทยาศาสตร์น่ารู้มุ่งสู่เทคโนโลยี ๔.o” ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว และขอความร่วมมือจากท่านส่งแบบตอบรับเข้าร่วม กิจกรรม ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

หมายเหตุ ขอความกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม กลับทาง E-Mail : [email protected]

ภายใน วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๔๖๑ จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Download>>แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อเรา