การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 12 เดือน

ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว2104 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เรื่อง การประเมินผลการดำเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 12 เดือน    ให้โรงเรียนรีบดำเนินการประเมินตนเองในระบบ ผ่านเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ WWW.vitheebuddha.com/main.php ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2561 (อย่าประเมินต่ำกว่ารอบ 9 เดือน นะครับ)ขณะนี้มีโรงเรียนเข้าไปประเมินแล้ว 51 โรง หากลืมรหัสผ่าน  หรือเข้าไม่ได้ ให้ประสานตรงที่ ศน.วีรศักดิ์ 081 864 7350   

username and partword 27 06 60

ติดต่อเรา