ขอเชิญศึกษาต่อระดับ ป.โท ม.ปทุมธานี สระแก้ว

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ขอเชิญผู้ที่จบปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ณ โรงเรียนไฮเทค เทคโนโลยี ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ในการนี้ ขอเรียนว่า ทุกหลักสูตร ได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากสำนักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ สอบถามโทร ๐๘๑ – ๙๑๓ ๓๗๐๔ , ๐๘๙ ๒๕๑ ๑๑๓๑

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

นายรุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1