การกรอกข้อมูลนักเรียนในระบบจัดสอบ O-NET

แจ้งโรงเรียนทุกสังกัด ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 กรอกข้อมูลนักเรียนในระบบการจัดสอบ O-NET ผ่านทาง

www.niets.or.th  ระบบจะปิดภายในวันที่  31  สิงหาคม 2561  ขอให้ทุกโรงเรียนรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ติดต่อเรา