การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561

วันพุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะ เข้าประชุมพิจารณาการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา