แจ้งเปลี่ยนแปลงคิวอาร์โค้ดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามที่มีหนังสือเลขที่ ศธ 04153/ว2187 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 แจ้งโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างรุ่นที่ 1และ 2 “โครงการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 5 โรงเรียนดังนี้ 

1.โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 

2.โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

3.โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

4.โรงเรียนบ้านหินกอง

5.โรงเรียนบ้านวังบูรพา 

 ให้โรงเรียนเข้าไปรายงานในแบบติดตามทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google forms ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในLink หรือ QR code ของgoogle forms ตามไฟล์แนบด้านล่างค่ะ

ติดต่อเรา