ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น

แจ้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจัดหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รายรุ่น ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบต่อไป

หนังสือแจ้งโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ติดต่อเรา