ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “มวยไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2561

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

ด้วย สพฐ. แจ้งว่าสมาคมกีฬา กีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีดครงการแข่งขันกีฬา”มวยไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2561  ขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปะมวยสู่เยาวชน ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ส่งเสริมให้เยาวชนมีวิธีคิด วิธีปฏิบัติ รวมไปถึงคุณค่าของศิลปะมวยไทยอย่างถูกต้อง และเสริมสร้างความมีน้ำใจนักกีฬา ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนพัฒนานักกีฬาให้มีสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว ให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน โดยกรอกใบสมัครพร้อมเอกสารแนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ได้ต้้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 8 สิงหาคม 2561 ทาง www.thaisports.org หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจุไรวรรณ อนุกูล หมายเลขโทรศัพท์ 09-2425-5198

IMG

ติดต่อเรา