โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๔”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตามโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๔” โดยแบ่งการประกวดเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดให้ ๑ ทีมมีนักเรียน ๒ คน พร้อมครูที่ปรึกษา จำนวน ๑ คน การส่งผลงาน สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายส่งผลงานเป็นโปสเตอร์ความยาว จำนวน ๑ หน้า กระดาษ A3 หัวข้อ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งเป็นวารสารความยาว จำนวน ๑ หน้า กระดาษ A3  หัวข้อ “ห้องเรียนอัจฉริยะ” ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๒ – ๖๑๑ ๗๗๕๗ และ ๐๘๖ ๓๒๒ ๔๔๙๖

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

ติดต่อ สพป.สก.1