ซักซ้อมการเล่ื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้ซักซ้อมการเล่ื่อนเงินเดือน /ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 2561)  ไปแล้วนั้น  สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอส่งเอกสารเพ่ิ่มเติม 

ติดต่อเรา