การส่งผลงานนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562

    ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1  ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียน ให้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 1 คน  และ พิจารณาส่งนักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562  (ศธ 04153/ว 2082 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561) 

        ทั้งนี้  ขอความร่วมมือจัดทำใบสมัคร พร้อมรูปเล่มผลงาน และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักเรียน  ส่งมายัง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561   เพื่อพิจารณาคัดเลือกและส่งให้ สพฐ. ต่อไป

เอกสารแนบ  >>> ใบสมัครและหลักเกณฑ์การคัดเลือก

ติดต่อเรา